20.04.2024
Imieniny: Agnieszki, Amalii i Czecha

LXXXV sesja Rady Gminy Czarnków

Data wydarzenia
Czas wydarzenia
12:00
Adres wydarzenia
Sala nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
https://transmisjaobrad.info/channels/154/gmina-czarnkow
Organizator
Gmina Czarnków
Powrót

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków


BR.0002.3.2024

Czarnków, 19.02.2024 r.


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że LXXXV sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 26 lutego 2024 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Czarnków.
3. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz spółek wodnych działających na terenie gminy Czarnków.
4. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
6. Głosowanie w następujących sprawach:
• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
• w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;
• w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości w Gminie Czarnków;
• w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czarnków;
• w sprawie udzielenia dotacji celowej Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości nr 3 Goraj Zamek 3 na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku mieszkalnego „Domu Nauczyciela” w Goraju Zamku 3, gmina Czarnków” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
• w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/368/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego;
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2024-2043;
• w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok;
• w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2024 roku.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie.

Więcej wydarzeń