19.01.2021
Imieniny: Erwiny, Henryka i Mariusza

Strategia rozwoju Gminy Czarnków

Konieczność coraz lepszego zaspokojenia różnorodnych potrzeb mieszkańców gminy oraz ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji gminy wymaga racjonalnego (optymalnego) podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania. Z tego też powodu gmina dążyła do opracowania spójnego procesu zarządzania rozwojem gminy o charakterze aktywnym i opartym na podejściu długookresowym, w którym działania średniookresowe i bieżące wynikać będą z ustaleń o charakterze perspektywicznym.

Strategia Rozwoju Gminy Czarnków 2011 - 2020


Strategie Rozwoju Gminy Czarnków opracowano metodą prac warsztatowych przy współudziale moderatora pełniącego funkcję konsultacyjno-doradczą. Do prac nad przygotowaniem strategii został powołany 20 osobowy Zespół Konsultacyjny w skład którego weszli przedstawiciele Rady, sołectw, przedsiębiorców i oświaty oraz pracownicy samorządowi charakteryzujący się doświadczeniem, wiedzą i aktywnością społeczną. Ponadto wyłoniono zespół roboczy składający się z pracowników Urzędu Gminy do ścisłej współpracy przy realizacji strategii, nadzorujący realizację bieżących zagadnień wynikających z zadań gminy.


Proces planowania strategicznego realizowany był według pięciu podstawowych etapów:

1. ocena stanu obecnego i określenie problemów poprzez opracowanie diagnozy stanu gminy i analizy SWOT mającej na celu przedstawienie szans i zagrożeń oraz silnych i słabych stron gminy.

2. określenie misji gminy, czyli zapewnienie mieszkańcom gminy Czarnków warunków do poprawy jakości życia poprzez doskonalenie usług publicznych, inicjowanie i koordynowanie działań stymulujących rozwój gminy oraz współpraca z wszystkimi jednostkami zainteresowanymi tą problematyką.

3. Wskazanie możliwych kierunków działania uzależnionych od przyjętych celów gminy według ściśle określonego porządku. Jako pierwszy został określony cel główny, czyli dążenie do PODNIESIENIA ATRAKCYJNOŚCI GMINY CZARNKÓW Z WYKORZYSTANIEM WIELOFUNKCYJNEJ ROLI OBSZARÓW WIEJSKICH. Następnie na podstawie założeń, że warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia rozwijającej się gospodarki jest zdrowy człowiek- bez nałogów, podlegający troskliwej i fachowej opiece zdrowotnej, który żyje w nieskażonym środowisku stworzono cele ogólne strategiczne. Ostatnia grupa opracowanych celów cząstkowych zapewnić ma realizację celów strategicznych.

4. Opracowanie projektów i zadań odpowiadających potrzebom społeczności lokalnej prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych celów. Projekty te zostały ujęte w następujących blokach tematycznych:
- demografia i bezrobocie;
- opieka społeczna i ochrona zdrowia;
- oświata i wychowanie;
- kultura, kultura fizyczna;
- gospodarka przestrzenna i infrastruktura;
- rolnictwo, gospodarka i turystyka.

5. Określenie zakresu instytucjonalności i społecznej odpowiedzialności poprzez przygotowanie ankiet i konsultacje ramowych programów z lokalnym samorządem i sołectwami.


Tak opracowana strategia rozwoju została przedstawiona w formie uchwały Radzie Gminy, która przyjęła ją w miesiącu sierpniu.


Opracowanie strategii rozwoju pozwoliło na określenie wizji i misji gminy, oraz wytyczyło perspektywiczne kierunki jej rozwoju. Dodatkowo pozwala na ciągłość planowania i obserwację otoczenia oraz wykorzystanie istniejących szans i zagrożeń. Optymalizuje gospodarowanie posiadanymi środkami i zasobami oraz daje możliwości zdobycia przewagi w pozyskiwaniu środków z dodatkowych zewnętrznych źródeł zasilania. Ponadto przyczyniło się do lepszego i głębszego poznania gminy.