20.05.2024
Imieniny: Bazylego, Bernardyna i Krystyny

Unia Europejska

24.05.2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Czarnków na dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni nad rzeką Noteć w miejscowości Góra nad Notecią.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:

Zagospodarowanie przestrzeni nad rzeką Noteć, działki o nr ewid. 79 w miejscowości Góra nad Notecią poprzez doposażenie jej w kontener sanitarny wraz z szambem, lampą solarną, stojakiem na rowery, oznakowaniem dojścia, tablicę edukacyjną i informacyjną.

Efektem planowanej inwestycji ma być „ Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” szt. 1.

Środki finansowe przyznane na realizację operacji, w formie zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości nie wyższej niż 85% tych kosztów tj. 39 082,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Logo

 

Zakończyła się „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków”.

Mieszkańcy miejscowości Białężyn dzięki pozyskaniu dofinansowania przez Gminę Czarnków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od niedawna mogą się cieszyć nowo wybudowaną kanalizacją sanitarną.

W ramach inwestycji wybudowany został : rurociąg grawitacyjny PCV 200 – dł. 901 m, rurociąg grawitacyjny PVC 160 –  dł. 144 m, rurociąg tłoczny PE 90 – dł. 2013 m, rurociąg tłoczny PE 63 – dł. 298,60, tłocznia ścieków 25 m3/d.

Ponadto zmodernizowana została przepompownia ścieków w Sobolewie.

Wybudowana sieć o łącznej długości 3 356,6 m została włączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej we wsi Sobolewo i Brzeźno. Spływ ścieków z miejscowości Białężyn następuje do wybudowanej w Białężynie tłoczni ścieków, dalej rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Brzeźnie.

Wartość inwestycji wyniosła:  1. 150.910,31 zł brutto.

Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na zabezpieczenie wód podziemnych i powierzchniowych przed przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń płynnych.

 

Zakończyła się „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białężyn, gmina Czarnków”.