18.05.2021
Imieniny: Alicji, Edwina i Eryka

XXXVI Sesja

Inwestycje głównym tematem sesji


Mieszkańcy Białężyna mogą odetchnąć. Już w kwietniu w ich
miejscowości rusza budowa kanalizacji. Inwestycja ta przekroczy
milion złotych. Zgodnie z planem realizowana jest również
inwestycja pod nazwą „Modernizacja szkoły podstawowej i budowa
sali gimnastycznej w Romanowie Dolnym”. Naprawiane są też
gminne drogi i przepusty. Radnych poinformowano o ugodzie
dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi.


Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności związanych z pandemią
koronawirusa, 24. marca odbyła się sesja Rady Gminy Czarnków. W posiedzeniu
wzięło udział czternastu radnych, co stanowiło quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji. Na początku sesji głos zabrał wójt Gminy Czarnków
Bolesław Chwarścianek, który przedstawił zadania inwestycyjne na terenie
gminy. Pierwsze dotyczyło budowy szkoły i sali gimnastycznej w Romanowie
Dolnym, gdzie wykonano: wiązanie dachowe, deskowanie, elementy schodów,
pokrycie dachowe, ścianki działowe oraz instalacje elektryczne za łączną sumę
462 275 zł. Przy drodze gminnej w Hucie trwają prace związane z remontem
przepustu. Kwota realizacji pierwszego etapu tej inwestycji wyniosła 313 tys. zł.
W okresie pomiędzy sesjami, oprócz bieżących spraw związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji publicznej, wykonano także prace na gminnych
drogach w Śmieszkowie, Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej, Brzeźnie oraz
Górze. Wójt poinformował także, że w kwietniu ruszy budowa kanalizacji w
Białężynie. W dniu 23. marca, została podpisana umowa z wykonawcą
wyłonionym w przetargu nieograniczonym – z Rejonowym Związkiem Spółek
Wodnych w Śmieszkowie. Realizacja tej inwestycji jest możliwa dzięki
pozyskaniu dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt tego
zadania wyniesie 1.067.478.67 zł. Ważnym wydarzeniem - jak podkreślił Wójt -
było również zgromadzenie Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi, które dotyczyło propozycji ugody w sprawie zobowiązania
Gminy Wyrzysk występującej z członkostwa. Stanowisko Związku
Międzygminnego podtrzymuje obowiązek pokrycia przez Gminę Wyrzysk
należności z tytułu udziału w kosztach działalności związku dotyczące okresu
członkostwa, a szczególnie w kwestii rozliczenia za wybudowany PSZOK na
terenie Gminy Wyrzysk. Wójt podkreślił, że ugoda może dotyczyć jedynie spłat
na raty – takie też było stanowisko Związku Międzygminnego i w tej sprawie
została podjęta uchwała.

O współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi mówiła
Agnieszka Wiśniewska - pracownik Urzędu Gminy, która poinformowała, że
wielu mieszkańców chce się organizować, działać na terenie swojego
środowiska i realizować różne cele społeczne, sportowe i kulturalne. W
sprawozdaniu, które radni usłyszeli była informacja o ilości stowarzyszeń, które
korzystały z dotacji. Corocznie, na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków,
przyjmującej program współpracy z organizacjami pozarządowymi wójt ogłasza
konkurs na realizację zadań ze sfery pożytku publicznego. Jeżeli oferta jest
prawidłowa, stowarzyszenie może otrzymać dotację. Z otrzymanej dotacji
należy się rozliczyć. Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem Gminy
Czarnków, która zleca im realizację zadań publicznych z przekonaniem, że
znając potrzeby społeczności lokalnej mogą je skutecznie i efektywnie
realizować dla osiągnięcia ważnych celów społecznych.
Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarnków w 2021 roku
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na
rzecz Gminy Czarnków
- w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem działki 70/1
położonej w obrębie wsi Marunowo, stanowiącej własność Gminy Czarnków
- W sprawie petycji dotyczącej alarmu stop zabójczemu GMO i niebezpiecznej
szczepionce, złożonej przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
- w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Czarnków wraz z odpowiedzią na
skargę
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata
2021-2043
- w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok.
Do zapoznania się ze szczegółami obrad zapraszamy na kanał YouTube Urzędu
Gminy Czarnków. Wszystkie uchwały i sprawozdania są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności