XI sesja Rady Gminy Czarnków - 28 czerwca 2019 roku

Rada Gminy Czarnków
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków
tel. 67 253 02 95


Czarnków, 21.06.2019


OSO.0002.7.2019


ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że XI sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 21 Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, ul. Rybaki 3.
Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:


1. Sprawy regulaminowe.
2. Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych oraz spółek wodnych działających na terenie gminy Czarnków.
5. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie statutu Gminy Czarnków;
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czarnków pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze;
  • w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
  • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach dla działki nr 499/25;
  • w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2019-2036;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne głosy.
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności