17.06.2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarnków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla części działek o nr ewid. 129/1 i 127 w obrębie geodezyjnym Sarbia oraz miejscowego planu zagospodarowania

Czarnków – 07.11.2023 r.


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CZARNKÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla części działek o nr ewid. 129/1 i 127 w obrębie geodezyjnym Sarbia

oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w rejonie ulic Wodnej i Poziomkowej w obrębie geodezyjnym Śmieszkowo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 977 poz. 977, 1506, 1597) oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

-       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków dla części działek o nr ewid. 129/1 i 127 w obrębie geodezyjnym Sarbia - mpzp 1 (uchwała intencyjna Nr LXXI/526/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 kwietnia 2023 r.),

-       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w rejonie ulic Wodnej i Poziomkowej w obrębie geodezyjnym Śmieszkowo – mpzp 2 (uchwała intencyjna Nr LXXII/533/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 maja 2023 r.).

W/w projekty planów zostaną wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.11.2023 r. do 07.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00.

Projekty planów udostępnione zostaną ponadto na stronie internetowej: https://bip.czarnkowgmina.pl/ w zakładce GOSPODARKA KOMUNALNA I PRZESTRZENNA -> Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu 22.11.2023 r. o godz. 12:00 – mpzp 1, 12:30 – mpzp 2 w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, piętro I, sala nr 5.

Dodatkowe informacje, w tym o szczegółowym sposobie i zasadach przeprowadzenia dyskusji publicznej, można uzyskać pod numerem telefonu: 67-349 56 66 w godz. 8:00-15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu może wnieść uwagi. 

Zgodnie z art. 8c. i 18 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2023 r., poz. 977 poz. 977, 1506, 1597) uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: urzadatczarnkowgmina [dot] pl lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2023 r. 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, email: urzadatczarnkowgmina [dot] pl, w terminie do dnia 22.12.2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. 2023 r., poz. 977 poz. 977, 1506, 1597) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się Wójtem Gminy Czarnków za pomocą adresu urzadatczarnkowgmina [dot] pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej  http://bip.czarnkowgmina.pl.

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 

/-/ Bolesław Chwarścianek

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności