16.07.2024
Imieniny: Eustachego, Mariki i Mirelli

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Czarnków

 

Czarnków, 2024-07-02

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW Z DNIA 02.07.2024

o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego Gminy Czarnków

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr III/25/2024 Rady Gminy Czarnków z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Czarnków.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb planu ogólnego gminy Czarnków.

Granicami obszaru objętego planem ogólnym są granice gminy Czarnków.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu w terminie do dnia 1 sierpnia 2024 r.

Wnioski do projektu planu ogólnego Gminy Czarnków należy składać wyłącznie na „Formularzu Pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509). Formularz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Czarnków pod adresem:

https://bip.czarnkowgmina.pl/files/image/2024/czerwiec/Wz%C3%B3r_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.docx

Sposób składania wniosków:

- w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki3, 64-700 Czarnków,
- w formie dokumentu elektronicznego przekazanego na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl,
- w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Czarnków na platformie ePUAP. /31b1u5toog/SkrytkaESP
 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także wskazać czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czarnków lub pocztą na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzadatczarnkowgmina [dot] pl.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki3, 64-700 Czarnków, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.  

Ww. uchwała dostępna jest również pod linkiem:  https://bip.czarnkowgmina.pl/files/file_add/download/784_uchwala.iii.25.2024.2024-06-24_przystapienie-do-planu-ogolnego-podpis.pdf

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Czarnków ul. Rybaki 3, 64 – 700 Czarnków, który przetwarza te dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim stanowi o tym przepis prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym oraz – w przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa – w celu wynikającym z treści tej zgody. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w określonych prawem sytuacjach – prawo do żądania usunięcia danych osobowych i prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcie udzielonej zgody w dowolnym momencie. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, należy kontaktować się Wójtem Gminy Czarnków za pomocą adresu urzadatczarnkowgmina [dot] pl. Szczegółowe zapisy klauzuli informacyjnej dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.

WÓJT GMINY CZARNKÓW

 /-/ Krzysztof Chyży

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności