17.06.2024
Imieniny: Laury, Leszka i Marcjana

Nabór wniosków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Nabór wniosków – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Czarnków ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski można zgłaszać do 31 marca 2023 r. do godz. 9.00.

 

Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Czarnków może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę Czarnków dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Dopuszcza się złożenie wyłącznie jednego wniosku przez Beneficjenta dotacji w ramach jednego wybranego limitu:

- do 150 tys. zł,

- do 500 tys. zł,

- do 3,5 mln zł.

 

Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej będącej właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zgodnie art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi do 98% wartości zadania inwestycyjnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Beneficjenta dotacji będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Beneficjent dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

 

Dodatkowe informacje

Złożone wnioski stanowić będą podstawę, po ich pozytywnej weryfikacji przez Komisję oceniającą wnioski, zgłoszenia do dofinansowania za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład. Udzielenie dotacji, nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Czarnków. Warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę Czarnków promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji (w rozumieniu założeń Rządowego Programu Odbudowy Zabytków), a Gminą Czarnków. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. Szczegółowe zasady i tryb udzielania dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

 

Termin składania wniosków proponowanych do zgłoszenia

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Polski Ład dla zabytków” w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 9.00.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone. Decyduje kolejność złożonych wniosków z podaną datą i godziną wpływu.

 

Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o zgłoszonych przez Gminę Czarnków wnioskach do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarnków oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków.

 

Postanowienia końcowe

 

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

 

 

Regulamin naboru wniosków:

https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/Polski_Lad/Odbudowa_zabytkow/Regulamin_odbudowa_zabytkow_23112022.pdf

 

 

Poniżej w załączeniu znajdują się: 

Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane oraz Oświadczenie do wniosku proponowanego do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności