LII Sesja Rady Gminy Czarnków - relacja

Sesja Rady Gminy Czarnków odbyła się 22 marca 2018 r. i tradycyjnie otworzył ją Przewodniczący Janusz Wielgosz. Po przyjęciu spraw porządkowych przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Pile inspektor Leszek Wesołowski przedstawił informację dotyczącą gromadzenia odpadów w miejscowości Sarbia, a także odpowiadał na pytania radnych oraz obecnych mieszkańców Sarbi.

- proszę Państwa z naszego punktu widzenia ta sesja odbywa się zbyt wcześnie, dzisiaj mieliśmy mieć zakończenie kontroli przedsiębiorcy, który zgromadził śmieci w miejscowości Sarbia. Z przyczyn niezależnych od WIOŚ do zakończenia kontroli nie doszło. Wszelkie ustalenia nie są jeszcze potwierdzone w protokole. Nie wyciągałbym na dzień dzisiejszy wniosków, że miejsce gromadzenia odpadów w chwili obecnej jest nielegalne, dlatego, że tam jeszcze funkcjonuje decyzja starosty czarnkowsko-trzcianeckiego i dopóki ta decyzja jest w obiegu prawnym dopóty tego miejsca nie można określić, jako nielegalne. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia na chwilę obecną. Nie mam żadnych informacji, że decyzja została wycofana z obiegu prawnego. Wiemy, jakie to są odpady. Dopóki protokół nie jest podpisany nie chciałbym mówić o ustaleniach kontroli. Trudno mi powiedzieć, czy teren został skontrolowany przed wydaniem decyzji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Pile koncentruje swoje postępowanie w tej chwili na wykazaniu naruszeń. Nie zajmowaliśmy się tą kwestią czy decyzja została wydana prawidłowo. To zrobił organ właściwy. Tu organem jest starosta czarnkowsko-trzcianecki. My sprawdzamy na ile ta decyzja nie jest przestrzegana - mówił inspektor Leszek Wesołowski.

Zaniepokojeni mieszkańcy Sarbi i Sarbki obawiają się o swoje zdrowie, boją się skażonej wody, gryzoni, chorób i epidemii. Walczą o natychmiastowe usunięcie śmieci. - żyjemy na bombie ekologicznej. Temperatura rośnie i istnieje ryzyko, że śmieci spłoną. Mamy czekać rok, dwa lata, aż ktoś nam to wywiezie? - mówiła sołtys wsi Sarbia-Sarbka Longina Wika.

Radny Przemysław Pierko zwrócił uwagę, że temperatura wewnątrz składowiska oscyluje wokół 56 st. C. - słyszymy o zagrożeniu przeciwpożarowym, kwestii dotyczącej gryzoni. Chcielibyśmy wiedzieć czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie i czy będą mogli liczyć na wsparcie - pytał radny Pierko.

Wicestarosta Jacek Klimaszewski mówił, że Starostwo Powiatowe w Czarnkowie podjęło stanowcze kroki zgłaszając sprawę na policję oraz informując stosowne organy odpowiedzialne za ochronę środowiska. Prokuratura Rejonowa w Trzciance na podstawie kontroli przeprowadzonej przez policję i straż pożarną nakazała zamknięcie i zaplombowanie bramy wjazdowej. W momencie zakończenia procedury zostaną podjęte działania w zależności od tego jaka będzie sytuacja.

W drugiej części posiedzenia przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Chyży przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącej korzystania przez Urząd Gminy Czarnków z usług prawnych w latach 2015-2017, a kierownik referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Barbara Łabędzka przekazała informacje dotyczącą stanu dróg po okresie zimowym - do sołtysów zostały skierowane pisma z prośbą o dokonanie oceny i przedstawienie informacji wykazującej odcinki dróg do naprawy. Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń zbilansujemy, jakie jest zapotrzebowanie na żużel, jakie ilości dróg będą potrzebowały równania równiarką i ile kruszywa naturalnego w postaci pospółki trzeba będzie zamówić, żeby dokonać wyraźnych napraw na drogach gruntowych. Znając długości tych odcinków i konkretne drogi wytypowane do równania równiarką ogłosimy przetarg. Wiemy, że sytuacja na drogach nie jest dobra. Prawie w każdej miejscowości są drogi nieprzejezdne - mówiła kierownik Barbara Łabędzka.

Zgodnie z porządkiem obrad tuż przed podjęciem uchwał zastępca wójta Monika Piotrowska szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności wójta Gminy Czarnków w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, m.in. że zakończyły się trwające w lutym i marcu zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy. Kontynuując wypowiedz mówiła, że dobiegły też końca sprawozdawcze zebrania wiejskie.

W połowie marca w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora ARiMR Michałem Zielińskim, którego głównym tematem było ustalenie szczegółów dotyczących realizacji programu „Budowa ścieżek rowerowych"

- program zakłada 50 % udział w dofinansowaniu gminy i 50 % udział wsparcia ze strony Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Może przypomnę, że warunkiem przystąpienia do tego programu jest oprócz deklaracji dofinansowania 50 % po stronie gminy jest też kwestia uregulowanych gruntów, aby Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich taki program mógł zacząć z gminą realizować. Gmina musi dokonać też regulacji, jeżeli chodzi o zakres prawa własności, co do gruntu, na którym miałaby taka ścieżka powstawać - mówiła Monika Piotrowska - zastępca wójta.

Podczas sesji Rady Gminy Czarnków radni podjęli 6 uchwał.

  • w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oborniki na dofinansowanie wykonania budowy - modernizacji schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „AZOREK" w Obornikach;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w roku 2018";
  • w sprawie podziału Gminy Czarnków na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych;
  • w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnków w 2018 roku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Pamięci Powstańców Wielkopolskich w Gębicach
  • w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

Sesję zakończono interpelacjami radnych i wnioskami przybyłych gości.

 

Agnieszka Wiśniewska 

Urząd Gminy Czarnków

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności