Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku i o publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.”

Informacja z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie  ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku i o publicznego i o wolontariacie na rok 2020 r.”

 Konsultacje zostały przeprowadzone w sposób określony w uchwale Rady Gminy Czarnków Nr LII/382/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,  w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Czarnków dotyczącej uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020, odbyły się w terminie od 26 września 2019 r.  do 17 października 2019 roku.

Informacja o konsultacjach w formie komunikatu Wójta Gminy, oraz projekt uchwały wraz załączonym projektem Programu, udostępniona była:

- na stronie BIP Urzędu Gminy Czarnków

- na stronie internetowej Gminy Czarnków

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Czarnków

Konsultacje były przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu na dostępnym druku formularza.

W dniu 7 października 2019 r. o 14.00 w Urzędzie Gminy Czarnków odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie przedstawienia projektu uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi na rok 2020. Podczas spotkania organizacje nie wniosły uwag formalnych i merytorycznych  do projektu omawianej uchwały.

W ramach konsultacji żaden podmiot nie zgłosił opinii ani uwag w sprawie  programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020. Zgodnie z § 3 regulaminu będącego załącznikiem do Uchwały Nr LII/382/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje uznaje się za ważne.

 

Skan pisma

 

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności