Informacja o efektach wdrażania LSR

Informacja o efektach wdrażania LSR

Informacja o efektach wdrażania LSR
Minął pierwszy okres realizacji LSR czyli lata 2016-2018, w których NGR dysponowała kwotą 5.640.000 zł na wdrażanie operacji w ramach LSR. W tym okresie ogłoszono 25 naborów wniosków o dofinansowanie, w ramach których 25 wnioskodawców złożyło 54 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7 mln zł.

Nabory wniosków zakończono 4 posiedzeniami Rady NGR oceniającymi złożone wnioski, w wyniku których Rada NGR wybrała do dofinansowania łącznie 52 wnioski na kwotę ok. 6,6 mln zł (92%  z kwoty złożonych wniosków) – były to wnioski zgodne z LSR. W limitach zmieściły się 44 wnioski na kwotę ok. 5,5 mln zł  (82 %  z kwoty operacji wybranych do dofinansowania), poza limitami było 8 wniosków na kwotę ok. 1,160 mln zł, Rada NGR uznała jako niezgodne z LSR 2 wnioski na kwotę 0,5 mln.

W efekcie w 2018 r. podpisano 16 umów o dofinansownie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na łączną kwotę ponad 2 mln zł (35,51 % środków przeznaczonych na realizację LSR w latach 2016-18 i jednocześnie 18,97% całego budżetu przeznaczonego na realizację LSR). Ponadto SWW przesunął termin zawarcia umów na 2019 r. na realizację 11 operacji wybranych do dofinansowania w 2018 r. W wyniku podpisanych umów planowane jest m. in. wybudowanie, zmodernizowanie i wyposażenie 18 publicznych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, z czego 10 ma być przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W ramach operacji wybranych do dofinansowania planowanych jest utworzenie lub utrzymanie 14 miejsc pracy.

Typy projektów wybranych do dofinansowania przez Radę NGR:
 • promocja i sprzedaż produktów rybactwa – 1 operacja,
 • punkty przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – 2 operacje,
 • rozwój działalności w łańcuchu dostaw produktów rybactwa – 2 operacje,
 • ochrona środowiska – 4 operacje,
 • różnicowanie działalności rybackiej – 7 operacji,
 • rozwój działalności gospodarczej nad wodami – 1 operacja,
 • tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 13 operacji,
 • promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR – 16 operacji.
W ramach kosztów bieżących i aktywizacji:
 • udzielono 111 usług doradczych (99% respondentów zadowolonych z konsultacji, średnia ocena 4,93/max. 5),
 • uczestniczono w 7 wydarzeniach promocyjno-kulturalnych,
 • zorganizowano 10 punktów konsultacyjnych w UG,
 • funkcjonował punkt konsultacyjny w Biurze NGR,
 • przeprowadzono 6 szkoleń, warsztatów na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki oraz wypełniania WoD (65 uczestników),
 • 84 % osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie, uczestniczyły też w szkoleniach informacyjnych lub korzystały z doradztwa pracowników biura NGR,
 • przeprowadzono szkolenie z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej (15 uczestników),
 • przeprowadzono szkolenia dla członków organów NGR oraz pracowników Biura NGR.
Poniżej zdjęcia zrealizowanych inwestycji sfinansowanych ze środków PO Ryby 2014-2020 za pośrednictwem NGR:

- wnioskodawca: Z. Cebula, operacja pt. "Zakup zestawu monitorującego"
- wnioskodawca: Gmina Drawsko, operacja pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku – budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko"
- wnioskodawca: Gmina Trzcianka, operacja pt. "Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzciance"
- wnioskodawca: Stowarzyszenie Kociołki, operacja pt. "Budowa Centrum  Aktywności Wiejskiej "KOCIOŁKI""
 
Wszystkie aktualności Archiwum aktualności