Gmina Czarnków działa strategicznie

We wtorek 2 czerwca 2020 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach miały miejsce pierwsze warsztaty dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028.

Celem dokumentu jest określenie kierunków rozwoju Gminy na najbliższe 8 lat, co umożliwi m.in. pozyskiwanie dofinansowania na projekty ze środków unijnych i krajowych.
Nad określeniem potencjału Gminy pracował powołany przez Wójta Zespół Strategiczny pod okiem pracowników Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.  Zidentyfikowane zostały grupy docelowe, których głównie będzie dotyczył dokument. Są to mieszkańcy (zarówno obecni, jak i potencjalni), przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz turyści. Omówiono również mocne i słabe strony Gminy oraz szanse i zagrożenia. Wypracowane dane pomogą przy stworzeniu diagnostycznej podstawy dokumentu, na której zbudowana będzie część planistyczno-strategiczna. 

Kolejnym krokiem na drodze do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028 będą warsztaty dotyczące misji, wizji, celów strategicznych oraz działań, jakie należy podjąć, by te cele osiągnąć. 

Konsultacje społeczne nad projektem Strategii przewidziane są we wrześniu 2020 r. W maju br. mieszkańcy mogli wziąć również udział w ankiecie internetowej, w której wyrazili własne spostrzeżenia i opinie na temat jakości życia w Gminie i oczekiwań dotyczących jej dalszego rozwoju.

Zachęcamy do śledzenia dalszych postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czarnków na lata 2021-2028. 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności