XXIV sesja Rady Gminy Czarnków - 29 maja 2020 roku

[0]
Treść

Czarnków, 22.05.2020 r

.
OSO.0002.5.2020


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że XXIV sesja Rady Gminy Czarnków odbędzie się 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 11:00 w sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich  w Gębicach, ul. Szkolna 2, Gębice.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja z prac stałych Komisji Rady Gminy Czarnków między sesjami.
3.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Czarnków między sesjami.
4.    Raport o stanie gminy Czarnków.
5.    Debata nad raportem o stanie gminy Czarnków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnków.
7.    Analiza wykonania budżetu gminy Czarnków za 2019 rok.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Czarnków za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Czarnków za 2019 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.

10.    Absolutorium dla Wójta Gminy Czarnków za 2019 rok:

  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok 2019,
  • uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z uzasadnieniem do uchwały Komisji Rewizyjnej,
  • uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czarnków w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Czarnków absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czarnków za 2019 rok.
12.    Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

  • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 68/17 położonej w obrębie wsi Białężyn
  • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnków
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2020-2038;
  • w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok.

13.    Interpelacje i zapytania.
14.    Informacja o korespondencji, która wpłynęła do Rady w okresie międzysesyjnym.
15.    Wolne głosy.
16.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Chyży

Raport o stanie gminy za 2019 rok

Publikowane od
Publikowane do

Adres źródłowy: https://www.czarnkowgmina.pl/aktualnosc/xxiv-sesja-rady-gminy-czarnkow-29-maja-2020-roku

Załączniki
  • [0] https://www.czarnkowgmina.pl/sites/default/files/styles/large/public/default_images/news.png?itok=sbaOE-z3