25.02.2021
Imieniny: Almy, Cezarego i Jarosława

GMINA CZARNKÓW OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „ŻŁOBEK LEŚNA PRZYGODA W GMINIE CZARNKÓW’

GMINA CZARNKÓW OGŁASZA REKRUTACJĘ DO PROJEKTU „ŻŁOBEK LEŚNA PRZYGODA W GMINIE CZARNKÓW’

Gmina Czarnków zaprasza do udziału w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” zrealizowanym ze  środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Maluch+ oraz środków własnych Gminy Czarnków.

 

Celem projektu jest utworzenie w Gminie Czarnków 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, umożliwiając rodzicom doświadczającym trudności na rynku pracy  z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia.

Nowo utworzony Żłobek mieścić się będzie w Gajewie w budynku należącym do Gminy Czarnków pod numerem 35.

W ramach środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, programu Maluch+ oraz środków Gminy Czarnków sfinansowane zostaną koszty związane z adaptacją i dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby Żłobka,  wyposażeniem w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki, a także pokryte zostaną koszty bieżącego funkcjonowania Żłobka w okresie 24 miesięcy.

Pobyt dziecka w Żłobku jest bezpłatny. Rodzic/opiekun dziecka ponosi opłaty z tytułu wyżywienia dziecka w wysokości 8 zł za dzień pobytu dziecka w Żłobku.

 

Planowany termin uruchomienia Żłobka tj. rozpoczęcia bieżącego funkcjonowania 01.02.2021 r.

Gmina Czarnków zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uruchomienia Żłobka, o czym na bieżąco będzie informować na stronie internetowej Gminy oraz wszystkie osoby, które złożą dokumenty zgłoszeniowe do projektu.  

 

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących  pracujących  lub uczących się na terenie Gminy Czarnków doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 3. Z projektu mogą skorzystać osoby zatrudnione, w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim, ojcowskim oraz osoby bezrobotne i bierne zawodowo.

 

Jak zgłosić się do projektu?

Rekrutacja do projektu trwa od 02.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dokumenty zgłoszeniowe (Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) należy dostarczyć w wyżej wymienionym terminie:

  1. osobiście do Sekretariatu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków. Sekretariat czynny
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

  2. listownie na adres siedziby Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, (liczy się data wpływu
    do Gminy),

  3. mailowo na adres: zlobekatugczarnkow [dot] pl. W przypadku wysłania dokumentów drogą elektroniczną wersję  należy dostarczyć do Urzędu Gminy w terminie 5 dni roboczych.

 

O przyjęciu do projektu nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków” oraz do składania dokumentów zgłoszeniowych.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

  • drogą mailową: zlobekatugczarnkow [dot] pl

  • telefoniczną: +48 503 846 005.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Żłobek Leśna Przygoda w Gminie Czarnków”.

2. Formularz zgłoszeniowy.

3. Oświadczenie o zatrudnieniu/deklaracja zatrudnienia.

4. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym/macierzyńskim/rodzicielskim/ojcowskim.

5. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

6. Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w PUP/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

7. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo/deklaracja o powrocie na rynek pracy.

8. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o pozostawaniu w trudnej sytuacji na rynku pracy.

 

 

LOGA PROJEKTU

 

Plakat promoujący żłobek

 

Wszystkie aktualności Archiwum aktualności