Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

XLV sesja Rady Gminy Czarnków

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się XLV sesja Rady Gminy poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy Czarnków. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Janusz Wielgosz. Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach: 

  • wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony Zakładowi Usług Komunalnych spółka z o.o. w Brzeźnie nieruchomości z gminnego zasobu komunalnego;
  • zmiany uchwały nr XXXI/308/2001 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Gminy Czarnków;
  • wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości przeznaczonej pod drogę;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na montaż znaku aktywnego B-20 (stop) z radarem;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków;
  • zmiany do budżetu na 2017 rok.

Radni przegłosowali propozycję utrzymania w 2018 roku stawki rządowej podatku rolnego i podatku leśnego.

Wójt Gminy Czarnków Bolesław przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami.

Na początku odniósł się do największej inwestycji w roku 2017, dotyczącej budowy obiektu sportowego w Gębicach pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół w Gębicach o salę gimnastyczną wraz z zapleczem".

Mówił, że zakończone jest zadania inwestycyjne polegające na wymianie pokrycia dachu na budynku komunalnym w miejscowości Gajewo. - w trakcie realizacji jest wymiana dachu na budynku komunalnym w Brzeźnie - mówił wójt. Poinformował, że inwestycje objęły również prace związane z budową chodników na terenie gminy i realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące budowy 671 metrowego chodnika przy drodze wojewódzkiej w Marunowie. W dalszej części wypowiedzi odniósł się do zakończonej inwestycji pod nazwą ,, Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przygotowaniem terenu przy Zespole Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej". Poinformował, że w okresie między sesjami odbył się odbiór techniczny boiska wielofunkcyjnego w Kuźnicy Czarnkowskiej. - Czekamy na pozwolenie na użytkowanie, które wydaje nadzór budowlany - mówił wójt. Poinformował, że w miejscowości Brzeźno zakończone zostało grodzenie boiska sportowego.

- w ostatnim czasie odbyło się w Gminie Czarnków spotkanie z autorami folderu turystycznego o Gruzji w ramach projektu "Wsparcie administracji lokalnej regionów Megreli i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej" - mówił wójt. Kontynuując wypowiedź wspomniał również, że w październiku gościliśmy w gminie przedstawicieli instytucji rządowych Macedonii - ministerstw gospodarki, finansów i pracy, oraz urzędu pracy w Skopje.   

W nawiązaniu do spotkań integracyjnych wójt poinformował, że w października w sali wiejskiej w Sarbi odbyły się uroczyste obchody XIII Powiatowego Dnia Seniora, zorganizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Czarnkowie, a w Kuźnicy Czarnkowskiej miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Seniora, organizowane przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dodał też, że Zespół Trębaczy Myśliwskich w Goraju świętował 35- lecie swojej działalności.

Poinformował, że w ostatnim czasie miały miejsce warsztaty grupowe z mieszkańcami obszaru przewidzianego do rewitalizacji w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarnków na lata 2017-2023 m.in. Wymienił spotkania w których uczestniczył, a na sam koniec poinformował, że drużyna Klubu Biegacza reprezentowała Gminę Czarnków w XVIII Poznańskim Maratonie.

Na sesji Rady Gminy Czarnków obecna była wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Mirosława Rutkowska-Krupka .

Na minionej sesji gościliśmy również Mirosławę Rutkowską Krupka - wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która zachęcała do składania wniosków w przyszłorocznych naborach na zadania związane z inwestycjami w ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, obiekty pełniące funkcje kulturalne, kształtowanie przestrzeni publicznej, a także inwestycje w targowiska. Radna sejmiku poinformowała też o ogłoszeniu w naszym regionie roku 2018 Rokiem Powstania Wielkopolskiego. - Powstało biuro do spraw obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Można występować o dofinansowanie projektów, związanych z tą rocznicą - zachęcała Mirosława Rutkowska-Krupka. Radna mówiła o prowadzonych i zakończonych zadaniach inwestycyjnych, a także wspomniała o planach modernizacji dróg.

Podczas sesji przewodniczący Rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz przedłożył sprawozdanie z analizy oświadczeń radnych i wójta Gminy Czarnków.

Przewodniczący Rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz mówił, że po dokonaniu analizy oświadczeń majątkowych radnych Gminy Czarnków, nie stwierdził nieprawidłowości oraz nie zgłosił uwag formalnych. Poinformował, że wójt Bolesław Chwarścianek złożył oświadczenie majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nim nieprawidłowości. W podsumowaniu radni dowiedzieli się, iż również przewodniczący Janusz Wielgosz złożył oświadczenie majątkowe w terminie i nie stwierdzono w nim nieprawidłowości.

W jednym z punktów porządku obrad wysłuchano sprawozdania z działalności Związku Międzygminnego ,,Pilski Region Odpadami Komunalnymi". Sprawozdanie przedstawili: p.o. kierownik Działu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Marta Sieniawska oraz koordynator ds. PSZOK Adam Klaryński.

Na wstępie p.o. kierownik przedstawiła najważniejsze zasady sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 14 gmin członkowskich Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi", a następnie zaprezentowała procentowy udział odpadów zebranych od 1 stycznia do grudnia 2016 r., a także wskaźnik deklarowanej przez mieszkańców selekcji odpadów.

- ludność Związku według złożonych deklaracji: 148 493. Ilość nieruchomości objęta systemem: 35 205. W roku 2016 ilość zebranych odpadów: 70 023 ton (72% to odpady zmieszane, 28% stanowią odpady selektywnie zebrane). Wskaźnik deklarowanej przez mieszkańców selekcji odpadów wynosi 65,6 %. W zabudowie wielorodzinnej na terenie ZM ,,PRGOK" zbiórkę selektywną zadeklarowało 78,2 % mieszkańców. W zabudowie jednorodzinnej na terenie ZM ,,PRGOK" zbiórkę selektywną zadeklarowało 51,3 % mieszkańców - mówiła pani Marta Sieniawska.

Poinformowała, że masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych przez Gminę Czarnków w 2016 roku wyniosła 2.756,5 ton. Dodała, że w ciągu roku każdy mieszkaniec na terenie ZM ,,PRGOK" wytwarza średnio 472 kg odpadów ( w tym 132 kg/rok stanowią odpady selektywnie zebrane).

- każdy z mieszkańców wytwarza odpady. Nie mamy środowisk, nieruchomości, które twierdzą, że nie generują odpadów. Niektórzy generują odpadów mniej, a niektórzy więcej. Wskaźnik w Gminie Czarnków wynosi 357 kg. Masa selektywnie zebranych odpadów w przeliczeniu na jedną zadeklarowaną osobę w Gminie Czarnków wynosi 45 kg/rok. Każdy zadeklarowany mieszkaniec generuje około 45 kg selektywnej zbiórki - twierdziła przedstawiciel ZM ,,PRGOK"

Przedstawiła zasady, których należy przestrzegać przy segregacji odpadów, Mówiła, że warunkiem koniecznym do efektywnego działania w tym zakresie jest uzyskanie pozytywnych efektów przez uświadamianie mieszkańców o tym niezwykle ważnym aspekcie. Na koniec poinformowała, że Związek Międzygminny prowadzi na szeroką skalę działalność informacyjno-edukacyjną.

- podjęliśmy się działań edukacyjnych na skalę masową. Prowadzimy edukację plenerową we wszystkich gminach członkowskich i staramy się przekazywać wiedzę i pomagać w prowadzeniu poprawnej selektywnej zbiórki. Edukacja następuje we wszystkich grupach wiekowych. Staramy się rozmawiać i szukać ścieżki, aby przepływ informacji był poprawny. Za realizowane działania edukacyjne Związek Międzygminny otrzymał szereg wyróżnień i statuetek.

W drugiej części prezentacji głos zabrał Adam Klaryński - koordynator ds. PSZOK, który przedstawił zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Poinformował, że podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nastąpiło 31 sierpnia br. w Warszawie, a celem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Dodał, że jest to największa inwestycja ZM PRGOK i największa inwestycja dofinansowana z NFOŚiGW tego typu w kraju.

- będzie to kosztowało w sumie 15.144.917,18 zł, przy czym unijne dofinansowanie opiewa na sumę 10.465.999,68 zł. W ramach dotacji Związek Międzygminny do końca przyszłego roku zamierza wybudować 13 PSZOK.

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina musi na swoim terenie mieć punkty PSZOK w takiej ilości, aby ich liczba zapewniła łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. W przypadku Gminy Czarnków będą to dwa punkty, które mieścić się będą w miejscowościach: Brzeźno i Gajewo. PSZOK ma umożliwić mieszkańcom bezpłatne, tzn. zawarte w ramach comiesięcznej opłaty, pozbywanie się odpadów zbieranych selektywnie.

- gratulacje dla pana wójta, który zabiegał, aby Gmina Czarnków miała dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodał, że wójtowi zależało na tym, aby każdy mieszkaniec miał łatwy dostęp do miejsca, gdzie można dostarczyć odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w gospodarstwach domowych.

W swojej wypowiedzi podkreślał, że tego typu obiekty budowane są z zachowaniem wszelkich norm gwarantujących bezpieczeństwo dla środowiska i otoczenia. Mówili, że często organizowane są w tych miejscach edukacje ekologiczne, podczas których dzieci dowiadują się jakie znaczenie dla środowiska ma proces przetwarzania śmieci.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu sprawozdania z działalności Związku Międzygminnego ,,Pilski Region Odpadami Komunalnymi" w formie prezentacji.

PREZENTACJA

 efs prow ryby unia