Dzisiaj jest Piątek, 20.04.2018, Imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, a porządek obrad przewidywał 11 punktów. Wśród zgromadzonych poza radnymi, obecni byli również: wójt Bolesław Chwarścianek, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Tomaszewski, starosta Tadeusz Teterus,  przedstawiciel SLD Andrzej Przesłański, sołtysi Gminy Czarnków.

Po stwierdzeniu quorum i przedstawieniu porządku obrad  już tradycyjnie wysłuchano sprawozdania wójta Bolesława Chwarścianka z jego działalności międzysesyjnej. Włodarz gminy na wstępie przekazał informacje o planowanych i  realizowanych inwestycjach na odcinkach dróg gminnych, a następnie poinformował, że trwają prace związane z budową obiektu sportowego w Gębicach. Poinformował obecnych, że w marcu odbyło się w Gminie Czarnków spotkania z przedstawicielami Pomorskiej Strefy Ekonomicznej na którym omówiono szczegóły dotyczące  przygotowywania się do ewentualnego przetargu.

- dzisiaj będzie podjęta uchwała w sprawie sprzedaży dwóch działek położonych w Romanowie Dolnym pod realizację inwestycji produkcyjno-usługowych. Te dwie działki będą przygotowane do tego, aby je sprzedać, zgodnie z przepisami strefowymi i umową, która ma być podpisana. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży będą dochodem własnym gminy. Będzie tez podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki rolniczej, położonej również w Romanowie Dolnym. Działka ma być przeznaczona pod realizację inwestycji produkcyjno-usługowej - mówił Bolesław Chwarścianek.

W dalszej części włodarz zdał relację z przebiegu  wydarzeń integracyjnych (Gminny Dzień Kobiet, Dzień Sołtysa, Serce za Serce), których organizatorami była Gmina Czarnków, a także poinformował obecnych o zebraniach wiejskich w których osobiście uczestniczył. Na koniec wspomniał, że z inicjatywy Gmin i Powiatów Nadnoteckich odbyło się w okresie między sesjami ważne spotkanie dotyczące obszarów funkcjonalnych.

Podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Czarnków dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie przekazała informację na temat aktualnej sytuacji na powiatowym rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim oraz działania podejmowane przez urząd w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

- w lutym 2017 r. w stosunku do lutego 2016 r. w gminie Czarnków wskaźnik zmniejszenia bezrobocia wynosił 32,1%. W powiecie średni wskaźnik zmniejszenia bezrobocia wynosił 18,5 %.  W 2016 r. w stosunku do 2015 r. również zmniejszyło się bezrobocie w gminie Czarnków, wskaźnik był większy niż w 2017 r. i wynosił 49,9 % ‘' - mówiła dyrektor.

Pani Wawrzyniak oznajmiła, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędzie pracy na koniec lutego 2017 r., wynosiła 2.310 osób (w tym 1.268 kobiet) i była niższa o 18,5% (525 osób) w porównaniu do lutego 2016 r. Dodała, że w gminie Czarnków na koniec lutego 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 184 osoby (w tym 95 kobiet) i była niższa o 87 osób , tj. o 32,1 % w porównaniu do lutego 2016 r.

Wśród tej grupy zarejestrowanych najwięcej było osób bez prawa do zasiłków, kobiety, osoby do 30 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o najniższym poziomie wykształcenia oraz osoby które mają co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia. Zauważyła również, że rośnie liczba składanych ofert pracy do urzędu pracy co nie przekłada się na wzrost wyrejestrowania bezrobotnych.


W drugiej części posiedzenia, radni podjęli szereg kolejnych istotnych uchwał:  

 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w gminie Czarnków,
 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych wRomanowie Dolnym, objętych Podstrefą Czarnków Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina - Plewiska,
 • w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę izbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarnków na okres od dnia 16.05.2017 r. dodnia 15.05.2018 r,
 • w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz do 1m3 odprowadzonych ścieków na terenie Gminy Czarnków,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnków na lata 2017 - 2030,
 • w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w 2017 roku,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zbudżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Gminy Czarnków w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej terenu produkcyjno-usługowego wRomanowie Dolnym
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z budżetu Gminy Czarnków z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków. 

efs prow ryby unia