Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

LI SESJA RADY GMINY CZARNKÓW

W środę 28 lutego 2018 r. o godz. 14.00 zebrali się radni by wprowadzić w życie konieczne dla działalności gminy uchwały. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, a porządek obrad przewidywał 8 punktów. Wśród zgromadzonych obecni byli również: zastępca wójta Monika Piotrowska, sekretarz Feliks Łaszcz, skarbnik Magdalena Mendyk, radca prawny Radosław Łotyszonek, sołtysi, mieszkańcy Gminy Czarnków, oraz zaproszeni goście.

Na wstępie przewodniczący rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz oznajmił, że otrzymał wniosek złożony przez wójta Gminy Czarnków  o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego realizacji na tym terenie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, a następnie wywołał dyskusję w powyższym temacie.  Radni uznali, że dyskusja będzie kontynuowana podczas najbliższego posiedzenia Komisji Rady Gminy Czarnków.

W jednym z pierwszych punktów porządku obrad głos zabrał zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. mł. insp. Adam Filip, który przedstawił informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Czarnków za 2017 rok.

- analiza zagrożenia przestępczością ogólną i kryminalną wskazuje na nieznaczną poprawę stanu bezpieczeństwa w tym zakresie w gminie Czarnków. W poszczególnych kategoriach przestępstw zauważa się spadek przestępstw przy zwiększonej wykrywalności niż w roku 2016. Spadek wykrywalności widoczny jest na terenie gminy Czarnków w przestępstwach kradzieży z włamaniem, gdzie odnotowano jeden niewykryty przypadek. Należy wskazać, że ograniczono ilość tych przestępstw z 13 do 1. Wskazany procent wykrywalności w omawianych przestępstwach jest efektem poprawy jakości pracy wykrywczej i operacyjnej policjantów Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. Podstawowym elementem wpływającym na bezpieczeństwo na terenie gminy Czarnków są działania prewencyjne, a przede wszystkim ilość policjantów kierowanych do pracy bezpośrednio w terenie - mówił mł. insp. Adam Filip.

Funkcjonariusz podkreślał, że bardzo ważnym elementem ogólnego stanu bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo na drogach. Wiąże się to z koniecznością kontynuacji organizowania i prowadzenia wzmożonych działań w zakresie ujawnienia nietrzeźwych użytkowników dróg, wykroczeń popełnianych w zakresie nadmiernej prędkości i nieprzestrzegania obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa.

- w związku z nowymi regulacjami, które weszły w życie, należy zwrócić szczególną uwagę na pieszych, którzy nie korzystają z elementów odblaskowych po zmroku, poza obszarem zabudowanym - oznajmił mł. insp. Adam Filip.

Chwilę później mł. bryg. Adam Kotiuszko - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Czarnkowie, zapoznał radnych ze stanem bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Czarnków w roku ubiegłym. 

 

 

- jednostki OSP włączone do KSRG są kluczowym elementem w systemie ratowniczym naszego powiatu.  Jako jednostki najbardziej prężne i mobilne stanowią cenne uzupełnienie potencjału ratowniczego PSP - mówił mł. bryg. Adam Kotiuszko.

Przypomniał, że w 2017 roku Gmina Czarnków przekazała KP PSP Czarnków środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł, które zostały wykorzystane na zakup sprzętu w postaci: sprężarki do ładowania butli powietrznych.

- Rok 2017 zaowocował na obszarze działania Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie łącznie 234 akcjami profilaktyki społecznej, w ramach których bezpośrednio udało się dotrzeć do ok. 9 tyś mieszkańców (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) oraz przekazano 7.511 materiałów propagandy bezpieczeństwa przeciwpożarowego - mówił przedstawiciel PSP w Czarnkowie.

  

Zastępca wójta Monika Piotrowska szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności wójta Gminy Czarnków w okresie międzysesyjnym. Na wstępie przekazała informację w nawiązaniu do zebrania z Liderami Odnowy Wsi w sprawie omówienia konkursu: ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś",  współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. - na spotkanie, które odbyło się 31 stycznia br. zostali zaproszeni Liderzy Grup odnowy wsi z Gminy Czarnków. Zostały wytypowane trzy odnowy, a w efekcie złożone trzy wnioski grup z sołectw: Gębice, Walkowice, Romanowo Górne.- mówiła pani Monika Piotrowska.

Wniosek Gębice:  kształtowania centrum wsi czyli budowy ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Gębice na ogólną kwotę 42.380 zł. Wniosek Romanowa Górnego: Budowa zadaszenia i placu zabaw przy sali wiejskiej w Romanowie Górnym na ogólną kwotę 43.234 złotych, wniosek Walkowice: budowa obiektu do imprez okolicznościowych przy boisku sportowym w Walkowicach na łączną kwotę 53.724 zł.

W dalszej części poinformowała, że na początku lutego br. odbyła się Rada Budowy sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Gębicach przy udziale reprezentantów Zamawiającego, Wykonawcy i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich. W ciągu narady omówiono postęp prac,  sprawy bieżące inwestycji oraz omawiano sprawy zlecenia robót dodatkowych w branży elektrycznej i sanitarnej.

Poinformowała, także że Gmina Czarnków o decyzji wydanej 29 grudnia 2017 roku przez starostę Czarnkowsko - Trzcianeckiego, zezwalającej na zbieranie odpadów w miejscowości Sarbia na działkach o nr ewidencyjnych 167/1, 167/5  i 167/8 po byłej bazie firmy drogowej POL-DRÓG Spółka z o.o., została zawiadomiona w dniu 5 lutego 2018 roku.

Przypomniała, iż przewodniczący Rady Gminy Czarnków Janusz Wielgosz  podczas sesji, która odbyła się 30 stycznia br. zwrócił się z zapytaniem: - ,,Czy Gmina Czarnków jest w posiadaniu informacji dotyczących zwożenia odpadów w miejscowości Sarbia".

Kontynuując wypowiedź oznajmiła, że w związku z prośbą mieszkańców o interwencję w sprawie zwożenia dużych ilości odpadów na teren wsi Sarbia, wójt Gminy Czarnków wystąpił w dniu 9 lutego 2018 roku do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Pile o dokonanie kontroli prawidłowości wykonywania zezwolenia, informując jednocześnie, że dla ww. przedsięwzięcia, wójt Gminy Czarnków nie wydawał żadnej decyzji administracyjnej.

- należy również zwrócić uwagę, że ww. przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 roku, poz. 71) - nie należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wobec czego wójt Gminy Czarnków nie wydawał również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców wójt Gminy Czarnków skorzystał z możliwości wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu - mówiła zastępca wójta.

Ponadto podzielając stanowisko Rady Sołeckiej w miejscowości Sarbia i Sarbka został złożony wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakazującego realizacji na tym terenie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Dodała, że z podobnym wnioskiem wystąpiła pani sołtys wsi Sarbia Sarbka Longina Wika.

Zastępca wójta mówiła, że przez cały czas trwają sprawozdawcze zebrania wiejskie podczas których sołtysi dokonują podsumowania działalności za rok 2017 oraz przedstawiają plany do realizacji w roku bieżącym. - W okresie międzysesyjnym odbyły się 4 zebrania wiejskie w miejscowościach: Średnica, Zofiowo, Ciszkowo, Śmieszkowo - dodała.

W ostatniej części wypowiedzi udzieliła wyjaśnień w sprawach bieżących, a także informowała o swoich działaniach w nawiązaniu do zapytań.

W drugiej części posiedzenia, radni podjęli uchwałę o zmianach w budżecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wyrazili także zgodę na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, jako element studium wykonalności". Wprowadzili w życie także  konieczne dla działalności gminy następujące uchwały: - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo, w rejonie ulic Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej; - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Czarnków spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia; - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czarnków.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Janusz Wielgosz zamknął obrady sesji Rady Gminy Czarnków

 

Urząd Gminy Czarnków

Agnieszka Wiśniewska

 efs prow ryby unia