Dzisiaj jest Piątek, 22.09.2017, Imieniny Maury, Milany, Tomasza
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY CZARNKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE  W  ROK 2012

 

 

 

            Zgodnie z zapisami art.5 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Czarnków w terminie do dnia 30 kwietnia, każdego roku zobowiązany jest  przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

            Program współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjęty został przez Radę Gminy Czarnków Uchwałą Nr 130/2011 z dnia  30 grudnia 2011 r.

            Zgodnie z powyższą uchwałą współdziałanie Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmowało współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa  polegała na zlecaniu zadań publicznych w formie  ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbyło się  w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm.).

 

            W roku 2012 Wójt Gminy Czarnków  ogłosił 2 otwarte konkursy ofert.

 

Pierwszy konkurs ogłoszony został  dnia 23 stycznia 2012 r. Zarządzeniem Nr 90/III/2012 r. Wójta Gminy Czarnków z dnia 23 stycznia 2012 r. Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu.

W konkursie określone zostały rodzaje zlecanych zadań publicznych oraz planowana wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

 

 1)        z zakresu upowszechniania kultury fizycznej                                         11.000,00 zł.

 

  2)       z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży        9.000,00 zł.

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta w zakresie nauki ,edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży złożona przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie.

 Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 94/III/12 Wójta Gminy Czarnków z dnia 20 lutego 2012 r. dokonała oceny złożonej oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Postępowanie konkursowe zakończono podpisaniem umowy  na realizację zadania ze wsparciem finansowym na kwotę  2.030,00 zł.

 

Drugi otwarty konkurs ofert  na wsparcie realizacji zadania publicznego ogłoszony został  na podstawie Zarządzenia Nr 95/III/12 Wójta Gminy Czarnków z dnia 2 marca 2012 r. na zadania:

 

1)                 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej-planowana kwota      11.000,00 zł.

 

2)                 nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży- planowana kwota 6.900,00 zł.

 

Na zadanie nr 1 wpłynęły 2 oferty złożone przez:

-Uczniowski Klub Sportowy „VENUS" w Jędrzejewie z którym po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym zawarta została umowa na realizację zadania ze wsparciem  finansowym w kwocie 10.000,00 zł.,

-Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie  z którym zawarta została umowa na realizację zadania ze wsparciem finansowym w kwocie 1.000,00 zł.

 

Natomiast na zadanie nr 2  wpłynęła 1 oferta złożona przez Fundację „Gębiczyn" w Gębiczynie z którą  zawarta została  umowa na realizację zadania ze wsparciem finansowym w kwocie 6.900,00 zł.

 

Współpraca  pozafinansowa polegała na:

 

-wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności;

 

-konsultowaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 

 

Informacje o ogłaszanych konkursach, rozstrzygnięciach, konsultacjach społecznych  zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej gminy i tablicy

informacyjnej Urzędu.

 

 

Czarnków, 25 kwiecień 2013 r.

 

                                                                                                   

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik do sprawozdania                                                                

Rozliczenie przyznanych dotacji na realizację  zadań publicznych w  2012 roku.

 

Zadanie w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej

 

 

 

L.p.

 

 

Podmiot dotowany

 

Zadanie

 

Przyznana kwota

 

1.

 

Uczniowski Klub Sportowy „VENUS" Jędrzejewo

-Obóz sportowy-koszykarski

-Udział w rozgrywkach ligowych i turniejach

 

10.000,00

 

2.

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Hucie

I Festyn sportowo-rekreacyjny

pn. „Ruch rzeźbi ciało, serce i umysł"

 

1.000,00

 

 

Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży

 

 

 

L.p.

 

 

Podmiot dotowany

 

Zadanie

 

Przyznana kwota

 

1.

 

Stowarzyszenie kobiet Aktywnych w Hucie

Działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży

pn. "Malowany teatr"

 

 

2.030,00

 

2.

 

Fundacja „Gębiczyn" w Gębiczynie

Działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci młodzieży

pn." Z piaskownicy w wielki świat"

 

 

6.900,00

 

 

 

Czarnków, 25 kwiecień 2013 r.

 

3047
efs prow ryby unia