Dzisiaj jest Wtorek, 19.03.2019, Imieniny Aleksandryny, Józefa, Nicety
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Środowisko przyrodnicze
 

        Doliny i rzeki należą do najbardziej krajobrazotwórczych elementów rzeźby terenu. Szczególną rolę w ukształtowaniu tej rzeźby odgrywała i nadal odgrywa Dolina Noteci. Z geologicznego punktu widzenia Pradolina Noteci jest stosunkowo młoda, bo licząca zaledwie kilkanaście tysięcy lat. Powstawanie pradoliny Noteci było procesem niezwykle dynamicznym i gwałtownym. O usytuowaniu pradoliny i jej zachodniej orientacji zadecydowały miejsca postoju lądolodu i pochylenie terenu w kierunku północno-zachodnim. Do pradoliny woda spod lodowca (wody proglacjalne) napływała kilkoma wielkimi ciekami, a w miejscach zetknięcia krawędzie doliny ulegały erozji. Gleby tego obszaru powstały jako wypadkowa nakładania się procesu glebowego z określoną skałą macierzystą.
        Dolina Noteci, na odcinku walkowickim zwłaszcza, każdego, kto ją odwiedza wzbudza duży respekt. Obserwatora przytłacza i jednocześnie zachwyca swoim ogromem. Gospodarzy i mieszkańców obcujących z nią, na co dzień, pobudza do poszukiwań sposobów jej zagospodarowania i wykorzystania.
        Wśród bujnej flory, pełni zieleni i kwiatów różnego koloru kryje się rzeka Noteć, a jej spławny szlak ujęty jest wzdłuż jej biegu, wałami ochronnymi i na prawie całej swojej długości obsadzona szpalerami topól.
         Był czas, kiedy na ziemiach rozpostartych w dorzeczu Noteci istniały potężne dziewicze lasy, ozdobione licznymi wartkimi potokami, obramowane przepiękną i bujną roślinnością, zamieszkałe przez tysiące rozmaitego gatunku ptactwa oraz grubego dzikiego zwierza.
         Obecnie dominującym krajobrazem doliny Noteci są otwarte podmokłe łąki kośne i pastwiska. Wyróżnić można dwie strefy biegnące wzdłuż doliny. Blisko koryta rzeki znajdują się mineralne bądź mineralno-torfowe łąki, zalewane (niestety coraz rzadziej) w czasie wiosennych powodzi. Łąki te, o ile nie zostały zniwelowane (sztucznie wyrównywane), mają dość urozmaiconą rzeźbę terenu, z licznymi zagłębieniami i wzniesieniami.
           Poprzecinane są gęstą siecią rowów i kanałów melioracyjnych oraz naturalnych cieków wodnych i starorzeczy. Druga strefa różni się od pierwszej głównie tym, że jest bardziej płaska i rzadko zalewana wodami rzecznymi, a co najwyżej lekko podtapiana. Przed zmeliorowaniem występowały tu rozlegle powierzchnie otwartych turzycowisk. Blisko krawędzi doliny znajduje się strefa działania wód wysiękowych oraz istnieją liczne doły potorfowe. W całej dolinie przeważają gleby torfowe, które w miejscach gdzie wykonano melioracje, przekształciły się w małowartościowe mursze. Jest to jeden z największych kompleksów torfowych w Polsce.
           Pomimo prowadzonych od dawna prac regulacyjnych i melioracyjnych dolina tej nizinnej rzeki jest jedną z najlepiej zachowanych bagiennych dolin rzecznych w całej zachodniej Polsce. Wyróżnia się bardzo wysokimi walorami przyrodniczymi, stanowiąc jednocześnie największy i najważniejszy korytarz ekologiczny między Odrą i Wisłą.
            CzajkaJest miejscem o dużym znaczeniu dla ptaków, ostoja ptaków wodno - błotnych o randze europejskiej. Do tej pory zanotowano tu 240 gatunków ptaków, w tym 155 lęgowych (jest to blisko 70% ptaków gniazdujących w Polsce). Dolina Noteci stanowi ostoję dla licznych populacji lęgowych wielu gatunków zagrożonych w Polsce, a nawet w Europie. 
             Dość licznie, (choć ich liczebność niestety spada) gniazdują tu łąkowe kaczki - cyranka i płaskonos, a sporadycznie także jedna z najrzadszych w Polsce kaczek - rożeniec.
             Na szczególną uwagę zasługują ptaki siewkowate, związane z otwartymi łąkami zalewowymi. KszykJest to jedna z najbardziej zagrożonych grup ptaków - głównie z powodu osuszania terenów podmokłych i zamiany łąk w grunty orne. Do szczególnie cennych należy kulik wielki - największy europejski siewkowiec o długich nogach i długim zagiętym w dół dziobie. Dolina Noteci jest największą jego ostoją w całej Polsce (gromadzi ponad 40% populacji lęgowej) oraz jedną z ważniejszych w Europie Środkowej.
             PaskonosDość licznie gniazdują tu także inne gatunki, coraz rzadsze w Polsce, takie jak: rycyk, bekas kszyk, czajka i krwawodziób. Prawdopodobnie gniazduje tu też dubelt, który właściwie wyginął już w zachodniej Polsce.
             Innym siedliskiem, w którym możemy spotkać gniazda wielu rzadkich ptaków, są w dolinie Noteci zarastające doły, które powstały głównie na początku wieku oraz w latach powojennych, na skutek eksploatacji złóż torfu. Obecnie miejsca te w dużej części porastają zarośla wierzbowo-olchowe oraz bagienne brzeziny, Rycykw których gniazdują gatunki pierwotnie związane z naturalnymi lasami lęgowymi. W pobliżu zarastających torfianek licznie występują takie gatunki ptaków jak: strumieniówka, świerszczak, podróżniczek, słowik szary, remiz, i dziwonia. W przypadku tych ostatnich, dolina Noteci jest najważniejszym lęgowiskiem w Wielkopolsce, w przypadku podróżniczka także w Polsce (obok bagien biebrzańskich i doliny Narwi). Torfianki to także miejsce gniazdowania coraz liczniejszych tutaj żurawi i łabędzi niemych.
             Znaczna szerokość, dochodząca do kilkudziesięciu kilometrów, oraz równoleżnikowe położenie sprawiają, że dolina jest bardzo ważną trasą migracji ptaków. Jesienią każdego roku miliony ptaków przelatują tędy z lęgowisk położonych we wschodniej Europie, Skandynawii i Syberii, na zimowiska leżące w zachodniej Europie i północnej Afryce. Z nastaniem wiosny niebieska wstęga Noteci, wijąca się wśród zielonych łąk, prowadzi je z powrotem na lęgowiska. FioekPtaki z wielu gatunków chętnie wybierają te tereny na dłuższy postój, aby odpocząć i najeść się przed dalszą podróżą.
            Dolina Noteci posiada też wysoką wartość florystyczną. Aż 90 gatunków roślin rosnących w dolinie podlega ustawowej ochronie prawnej. Należą do nich: sasanka otwarta, rosiczka długolistna, storczyk cuchnący czy miłek wiosenny. W wielu miejscach doliny występuje relikt borealny - brzoza karłowata. Na rozrzuconych torfowiskach odnajdujemy wiele roślin torfowiskowych: płonnik, bagnica torfowa, rosiczka i żurawina.
             Kuklik zwisyOd czasów dalekiej przeszłości po dziś dzień Dolina Nadnotecka pokryta jest gęstym dywanem roślinności. Swoistą odrębnością krajobrazową jest pradolina toruńsko - eberswaldzka. Pozornie jednostajna i płaska, pokryta jednakowym kobiercem łąk, poprzecinana rowami, obramowana wysokimi wzgórzami krawędzi - stanowi teren o nieprzeciętnych walorach krajobrazu. Jak gdyby wtórnymi formami polodowcowymi są wydmy. Ogromny ich obszar największy w Polsce znajduje się w międzyrzeczu "warciańsko-noteckim", w który to obręb wchodzi również wieś Walkowice. Ten obszar ciągnie się na długości 140 km, a szerokość jego wynosi 15 km. StokrotkaW zamierzchłych czasach wydmy te uformowane zostały działaniem wiatru, z piasku o średnicy 0,5 mm. Ponieważ na tym obszarze przeważały wiatry zachodnie, mają one kształty paraboliczne, o wierzchołkach zwróconych na zachód. Po potężne wały wydmowe pojedyncze, bądź częściej stłoczone w labirynt pagórków i zagłębień o różnicy wysokościowej 15-30m, stwarzają krajobraz o niezwykłym urozmaiceniu. Dzisiaj tę wielką pustynię porasta sosnowy las, który jest cechą tego krajobrazu. Obecnie w Walkowicach dominują głównie siedliska boru świeżego, boru mieszanego oraz boru suchego. 
          ZiarnoplonLasy tej części należą do III Krainy Wielkopolsko-Pomorskiej, 4 Dzielnicy Gorzowskiej oraz Mezoregionu Puszczy Noteckiej. Obszar leśny Walkowic należy do obrębu Nadleśnictwa Sarbia.
        Lasy Nadleśnictwa Sarbia, a dokładniej zasięg terytorialny kończy się właśnie na Noteci, stąd istotne bogactwo fauny w dolinie Noteci. Poza tym północno-wschodnia część Nadleśnictwa Sarbia znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu "Dolina Noteci". Trzeci poziom ochrony zwierząt realizowany jest właśnie poprzez ochronę krajobrazu.
    
   
efs prow ryby unia