Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 19 lutego  2019 r.

IGROŚ.6840.10.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianych do sprzedaży  w drodze  przetargu:

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

położonych

w obrębie wsi   ROMANOWO  DOLNE

 

I. Nieruchomości oznaczone w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00037524/1.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako kompleks składający się z działek:  nr 1167/1  o  pow. 0,1623 ha,  nr 1167/2  o  pow. 0,1360 ha,  nr 1167/3  o  pow. 0,1226 ha, nr 1167/4  o  pow. 0,1324 ha i nr 1167/5  o  pow. 0,1362 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,6895 ha.

III. Powyższe działki nie posiadają określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie są objęte żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 1167 w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.2.41.2012 z dnia 25 maja  2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i budowy pięciu budynków gospodarczo-garażowych. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.17.2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku został zatwierdzony podział działki nr 1167 w Romanowie Dolnym , w wyniku którego powstały działki nr 1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4, 1167/5 i 1167/6.  Ponadto dla działek gruntu nr 1167/4, 1167/5 położonych w Romanowie Dolnym  została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 73/2018  nr sprawy IGROŚ.6730.56.2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowy nie mniej niż 15 miejsc postojowych, billboardu reklamowego o powierzchni 13,00 m2 i wymiarach 5,20m x 2,50 m, budowy zbiornika przeciwpożarowego w celu zabezpieczenia obiektu na cele przeciwpożarowe i budowy zbiornika na ścieki.

IV. Nieruchomości położone są w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Romanowo Dolne, przy szosie prowadzącej z Czarnkowa do Walkowic. Ogólne walory lokalizacyjne uznaje się jako  korzystne. Dojazd bardzo dobry, kształt korzystny, teren równy. Działki leżą w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą.

V. Cena  kompleksu działek:  904.788 zł (w tym podatek VAT 23% 169.188 zł )

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższych nieruchomości odbędzie się w drodze przetargowej.   

Działki nr  1167/1, 1167/2, 1167/3, 1167/4 i 1167/5  w Romanowie Dolnym nie są obciążone żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00037524/1.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 12 marca 2019 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 2 kwietnia 2019 r.

  

efs prow ryby unia