Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 Czarnków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

IGROŚ.6840.10.2017

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   H U T A        

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018177/4.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 531/2 o  pow.  0,0541 ha

III. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w  strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Huta przy ul. Radomskiej. Lokalizację działki uznaje się jako bardzo korzystną. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną,  wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt i konfiguracja średnio korzystne z uwagi na utrudnione racjonalne  zagospodarowanie działki. Teren równy.

 

V. Cena nieruchomości: 15.621,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.921,00 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 531/2 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018177/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

   

DJ/DJ

 

efs prow ryby unia