Dzisiaj jest Wtorek, 22.05.2018, Imieniny Emila, Neleny, Romy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 28 marca 2017 r.

 

 IGROŚ.6840.17.2016

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami )  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

położonej

w obrębie wsi   G Ę B I C E

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 172/12 o  pow.  0,1570 ha

III. Działka nr 172/12  w Gębicach nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej  działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.D.93.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz  budynku gospodarczego-garażowego. 

IV. Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej do Sarbi. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy. Działka  leży  w strefie  uzbrojenia w energie elektryczną wodociąg wiejski i kanalizacje zbiorczą. Działka od strony szosy sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną słupowa stacją transformatorową obniżającą  walory estetyczne działki, ponadto przez frontowa część działki  biegnie sieć kanalizacyjna a przy południowej granicy działki zlokalizowana jest studzienka rewizyjna o wysokości około 0,4 m powyżej poziomu terenu. Powyższe elementy infrastruktury mają negatywny wpływ na wartość użytkową działki.

V. Cena nieruchomości:  43.050 zł (w tym  podatek VAT 23% w kwocie 8.050 zł)     

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 172/12  nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 18 kwietnia 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147- ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 9 maja 2017 r.

   

 

DJ/DJ

efs prow ryby unia