Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 Czarnków, dnia 10 lipca 2018 r.

 

IGROŚ.6840.7.2018

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej  własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  przetargu:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz.121 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianej do zbycia

  położonej

w obrębie wsi   G A J E W O      

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych  w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018912/9.

II. Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 1121/8 o  pow.  0,1603 ha

III. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr  BGK.6730.2.73.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, budowy budynku gospodarczo-garażowego, budowy zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid. 1121/1 położonej w miejscowości Gajewo, gmina Czarnków. Na podstawie decyzji nr RŚG.6831.35.2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku został zatwierdzony między innymi podział działki  gruntu nr 1121/1 na działki nr 1121/8 i 1121/9.

IV. Nieruchomość położona jest w  strefie centralnej wsi Gajewo, około 50 metrów   od drogi asfaltowej relacji Czarnków-Wieleń. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a po przeciwległej stronie drogi  zabudowa zagrodowa i siedliskowa. Kształt korzystny, teren w części położonej  przy drodze płask, w części pozostałej stanowi lekki skłon w kierunku zachodnim. Warunki geotechniczne dobre. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako dobre.

V. Cena nieruchomości: 25.338,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 4.738,00 zł)

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze przetargu.   

Działka nr 1121/8 nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018912/9.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat  Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (67) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 roku  poz. 121 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 r.

   

DJ/DJ

 

efs prow ryby unia