Dzisiaj jest Sobota, 21.04.2018, Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 11 lipca 2017 r.

 

IGROŚ.6840.4.2017

 

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 położonej

w obrębie wsi  RADOSIEW

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00019264/8.

II. Oznaczone w ewidencji gruntów jako:  działka nr 175 o  pow. 0,0500 ha

III. Działka nr 175 w Radosiewie  nie jest objęta  żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy siedliskowej i terenów rolnych wsi Radosiew. Działka nie posiada dostępu do drogi. Dojazd przez działkę nr 172/1. Kształt nieregularny, teren miejscowo podmokły i zaniżony. Granice działki z trzech stron wyznacza odkryty rów melioracyjny. Kształt i konfigurację działki łącznie z nieruchomością przyległą uznaje się jako średnio korzystne. Działka nie użytkowana, porośnięta chwastami wieloletnimi i zakrzaczona. Działka położona w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg.  

 

V. Cena nieruchomości:   4.698,60 złotych (w tym podatek VAT 23% 878,60 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 175 w Radosiewie nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej KW Nr PO2T/00019264/8.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 1 sierpnia 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  22 sierpnia 2017 r.

 

DJ/DJ

efs prow ryby unia