Dzisiaj jest Niedziela, 24.06.2018, Imieniny Danuty, Jana, Janiny
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 5 września 2017 r.

 

IGROŚ.6840.5.2017

 

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Czarnków przewidzianej do sprzedaży  w drodze  bezprzetargowej:

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 - ze zmianami)  - Gmina Czarnków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do zbycia

 

położonej

w obrębie wsi  Huta

 

I. Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018177/4.

II.  Oznaczone w ewidencji gruntów jako:

                                         

- działka nr 531/1  o  pow. 0,0073 ha

 

III. Działka nr 531/1 w Hucie  nie jest objęta  żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium  uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą Nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 r. ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r.  i uchwała  nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka  położona jest na obszarze zurbanizowanych jednostek osadniczych.

IV. Nieruchomość położona jest  w strefie zabudowy  mieszkaniowej wsi Huta przy ulicy Radomskiej. Dojazd do działki bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfigurację działki łącznie z nieruchomością przyległą uznaje się jako korzystne. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Zgodnie z ewidencją gruntów stanowi  rolę (R).  

V. Cena nieruchomości:

 

- działka nr 531/1 -   2.680,00 złotych (w tym podatek VAT 23% 501,14 zł)

 

Cena za nabycie nieruchomości płatna będzie jednorazowo, najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w drodze bezprzetargowej na poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia.

Działka nr 531/1 w Huta nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami, ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw Nr PO2T/00018177/4.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomości i zasadach jej zbycia uzyskać można osobiście w siedzibie Urzędu Gminy - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. nr 15  lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wnioski i uwagi na temat powyższego wykazu kierować należy do Wójta Gminy Czarnków w terminie nie później niż do dnia 26 września 2017 r.      

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz.2147 - ze zmianami) zobowiązane są do złożenia wniosku o nabycie na zasadach pierwszeństwa w terminie do dnia  17 października 2017 r.

 

 

   

 

efs prow ryby unia