Dzisiaj jest Sobota, 21.04.2018, Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Czarnków, dnia 4 lipca 2017 roku

IGROŚ.6840.17.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

 na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi GĘBICE, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw nr PO2T/00018291/9.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr działka nr 172/12 o pow. 0,1570 ha.
  • Działka nr 172/12 w Gębicach nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla powyższej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr BGK.6730.D.93.2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego oraz budynku gospodarczego-garażowego.
  • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej wsi Gębice, bezpośrednio przy szosie prowadzącej do Sarbi. Ogólne walory lokalizacyjne działki uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt i konfiguracja korzystne, działka w kształcie regularnym, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energie elektryczną wodociąg wiejski i kanalizacje zbiorczą. Działka od strony szosy sąsiaduje z nieruchomością zabudowaną słupową stacją transformatorową obniżającą walory estetyczne działki, ponadto przez frontowa część działki biegnie sieć kanalizacyjna a przy południowej granicy działki zlokalizowana jest studzienka rewizyjna o wysokości około 0,4 m powyżej poziomu terenu. Powyższe elementy infrastruktury mają negatywny wpływ na wartość użytkową działki.
  • W dniu 20.06.2017 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  • Cena wywoławcza: 37.000 złotych (w tym podatek VAT 23% w kwocie 6.918,70 zł)

                       

Działka nr 172/12 w Gębicach nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018291/9.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 6.000 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 2 sierpnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień,
w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

efs prow ryby unia