Dzisiaj jest Sobota, 21.04.2018, Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Czarnków, dnia 4 lipca 2017 roku

 

RŚG.6840.9.2016

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi Gajewo, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - Kw Nr PO2T/00018873/3.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: działka nr 142/3 o pow. 0,0251 ha
  • Powyższa działka nie posiada określonego przeznaczenia w planie, ponieważ nie jest objęta żadnym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czarnków nr L/354/2010 z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. i uchwała nr XXIX/229/2016 Rady Gminy Czarnków z dnia 28.09.2016 r. działka nr 142/3 położona jest na terenie Z - obszary zurbanizowane jednostek osadniczych.
  • Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wsi Gajewo. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd dobry drogą gruntową. Kształt regularny, teren równy. Działka leży w strefie uzbrojenia w energię elektryczną i wodociąg wiejski.
  • W dniu 15 lutego 2017 r. odbył się I przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

  • Cena wywoławcza: 4.000,00 złotych

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku poz.710 z późn. zm.)

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami
w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018873/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy
w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 800,00 złotych  należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150,  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 2 sierpnia 2017 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

 

efs prow ryby unia