Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia  28 sierpnia 2018 roku

IGROŚ.6840.10.2017

 

Wójt Gminy Czarnków

O G Ł A S Z A:

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  działki położonej w obrębie wsi HUTA, gmina Czarnków

 

  • Nieruchomość oznaczona w księdze wieczystej w Sądzie Rejonowym w Trzciance - Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie - KW Nr PO2T/00018177/4.
  • Oznaczona w ewidencji gruntów jako: - działka nr 531/2 o pow. 0,0541 ha
  • Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr L/354/2010 Rady Gminy Czarnków z dnia 24.09.2010 roku ze zmianami- uchwała nr XIX/166/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 26.04.2012 r. i uchwała nr XX/175/2012 Rady Gminy Czarnków z dnia 27.06.2012 r. działka położona jest na obszarach zurbanizowanych jednostek osadniczych.
  • Nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej wsi Huta przy ul. Radomskiej. Lokalizację działki uznaje się jako bardzo korzystną. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Działka położona jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację zbiorczą. Kształt i konfiguracja średnio korzystne z uwagi na utrudnione racjonalne zagospodarowanie działki. Teren równy.

 

  • Cena wywoławcza: 15.621,00 zł (w tym podatek VAT 23% w kwocie 2.921,00 zł)

                      

Powyższa działka nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami oraz ograniczeniami i ciężarami w księdze wieczystej Kw nr PO2T/00018177/4.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku o godz.1045 w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie ul. Rybaki 3- sala nr 5.

Wadium w wysokości: 3.000,00 złotych  należy wpłacać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Czarnków - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Nr 758951-0009-0000-0954-2000-0150  z  wpływem  nie  później  niż  do  dnia 24 września 2018 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Gminy.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia i płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu  notarialnego  ponosi nabywca.

O terminie zawarcia  umowy notarialnej nabywca powiadomiony będzie nie później niż w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu.

W przypadku uchylenia się wyłonionego w przetargu nabywcy działki od zawarcia aktu notarialnego lub nie stawienia się w wyznaczonym przez Zbywającego terminie bez uzasadnionej przyczyny - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje o w/w przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie - Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - pok. Nr 15 lub telefonicznie pod nr (067) 255-58-24.

Wójt Gminy Czarnków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

 

DJ/DJ

efs prow ryby unia