Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Zarządzenie Nr 44/2019

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 06 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy.

 

        Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/8/2018 Rady Gminy Czarnków z dnia 6 grudnia 2018  r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, zarządza się,  co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków ogłoszonych w otwartym konkursie ofert w dniu 23 stycznia 2019 r. w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji: Mariusz Grzegorek - Sekretarz Gminy Czarnków.
  2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi.
  3. Członkowie Komisji: Henryk Siemieniewski - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarnków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.

§ 4. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 5. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 6. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

SKAN ZARZĄDZENIA

efs prow ryby unia