Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

Zarządzenie Nr 449/2018

Wójta Gminy Czarnków

z dnia 4 września 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków i uchwalenia regulaminu jej pracy.

 

             Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 z późn. zm.) uchwały Nr XLVI/375/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarnków  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zarządza się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Czarnków ogłoszonych w otwartym konkursie ofert w dniu 14 sierpnia 2018 r. w następującym składzie:

  1. Przewodniczący Komisji: Feliks Łaszcz - Sekretarz Gminy Czarnków
  2. Sekretarz Komisji: Agnieszka Wiśniewska - Podinspektor ds. Promocji Gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi
  3. Członek Komisji: Henryk Siemieniewski - Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 2. Ustala się regulamin prac Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.1. Decyzję o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Czarnków po zapoznaniu się z dokumentacją konkursu.

2. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

efs prow ryby unia