Dzisiaj jest Sobota, 23.02.2019, Imieniny Boguty, Bogusza, Macieja
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                                  Czarnków, dnia 23 luty 2018r.

IGROŚ.6721.1.6.58.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach,

w rejonie ulicy Lipowej

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) w wykonaniu uchwały nr XLII/345/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 sierpnia 2017r.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach, w rejonie ulicy Lipowej

 

Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.03.2018r. do 28 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  16 marca 2018r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA GMINY CZARNKÓW

                                                                                             mgr Monika Piotrowska

 

Załączniki:

1. Projekt

2. Prognoza

3. Rysunek planu

 

 

efs prow ryby unia