Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                      Czarnków, dnia 10 grudnia 2018 roku

IGROŚ.6721.1.2.61.2018

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018r., poz. 1945) oraz art. 3 pkt 11  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Średnica

 

       Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 grudnia 2018 roku do 23 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  11 stycznia 2019 roku o godz. 13ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1945), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2019 roku.

            Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, email: urzad@czarnkowgmina.pl, w terminie do dnia 13.02.2019 r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

Rysunek planu

Uchwała MPZP

 

                                                                                           WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                                             /-/ Bolesław Chwarścianek

 

efs prow ryby unia