Dzisiaj jest Niedziela, 16.12.2018, Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 

                                      Czarnków, dnia 31 październik 2017r.

IGROŚ.6721.1.1.66.2017

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarnków

na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

na obszarze wsi Śmieszkowo i Białężyn

 

       Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 listopada 2017r. do 18 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14 i 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2018r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

                                                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

PROGNOZA

TEKST PLANU

efs prow ryby unia