Dzisiaj jest Środa, 19.09.2018, Imieniny Januarego, Konstancji, Leopolda
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                      Czarnków, dnia 6 październik 2017r.

IGROŚ.6721.1.5.62.2017

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 3 pkt 11 i art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obrębach geodezyjnych Brzeźno i Białężyn

 

Projekt w/w planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 października 2017r. do 21 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków, w godz. od 8.00-15.00 pokój nr 14 i 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 listopada 2017r. o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w Sali Narad, piętro I, sala nr 5.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2017r., poz. 1073 ze zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64 - 700 Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Czarnków uwagi rozpatruje Rada Gminy Czarnków.

 

Prognoza środowiskowa

Rysunek do prognozy

Tekst MPZP

Załącznik do MPZP

 

                                                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Bolesław Chwarścianek

 

 

 

 

 

 

 

                        

efs prow ryby unia