Dzisiaj jest Poniedziałek, 23.04.2018, Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 26 maj 2017r.

 

IGROŚ.6720.1.1.3.2017

WÓJT GMINY CZARNKÓW

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków Uchwały Nr XXXVI/300/2017 z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków.

Granice obszaru objętego zmianą określa załącznik do w/w Uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany wyżej wymienionego studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Równocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków, opracowywanej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/300/2017 z dnia 29 marca 2017 roku; przedmiotem opracowywanej prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń wyżej opisanego projektu studium na środowisko.

            Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski  do przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres urzad@czarnkowgmina.pl w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

  WÓJT GMINY CZARNKÓW

mgr inż. Boleslaw Chwarścianek

efs prow ryby unia