Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                   Czarnków, dnia 28 września 2018 roku

 

 WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego  gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków

- uchwały Nr LI/404/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulic Wiejskiej, Leśnej i Sosnowej;

- uchwały Nr LVIII/456/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Brzeźno w rejonie ulic Krótkiej, Czarnkowskiej i Gębickiej;

- uchwały Nr LVIII/457/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Śmieszkowo w rejonie ulic Czarnkowskiej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej i Wiejskiej;

- uchwały Nr LVIII/459/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Kuźnica Czarnkowska;

- uchwały Nr LVIII/460/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w obrębach geodezyjnych Huta, Komorzewo i Gębice.

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 31 października 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

efs prow ryby unia