Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

                                          Czarnków, dnia 27 lipca 2018 roku

IGROŚ.6721.1.3.2.2018

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

O G  Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Czarnków w Gębicach dla działki nr 499/25

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.)

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków uchwały Nr LVII/446/2018

z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków w Gębicach dla działki nr 499/25

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.)zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

                                                                                

                                                                              WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                            /-/ Bolesław Chwarścianek

 

 
efs prow ryby unia