Dzisiaj jest Poniedziałek, 23.04.2018, Imieniny Ilony, Jerzego, Wojciecha
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 6 czerwca 2017 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

 

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami oraz budowa placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 499/25 położonej przy ulicy Parkowej w miejscowości Gębice, gmina Czarnków,

 

Wójt Gminy Czarnków wystąpił o uzgodnienie lokalizacji  przedmiotowej inwestycji do innych organów.

 

1.     Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki uzgodnił lokalizację inwestycji na piśmie w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - Postanowienie Nr GN.612.59.2017.ACN z dnia 22 maja 2017 roku.

2.     Marszałek Województwa Wielkopolskiego uzgodnił lokalizację inwestycji w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3.     Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile uzgodnił lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wobec powyższego, do niniejszego Obwieszczenia dołącz się kserokopię postanowienia Starosty Czarnkowsko - Trzcianeckiego w celu zapoznania się z jego treścią.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Postanowienie Starostwa Powiatowego

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

efs prow ryby unia