Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 25 maja 2018 roku

 

IGROŚ.6720.1.1.86.2017


WÓJT GMINY CZARNKÓW

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) i w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/300/2017 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 czerwca 2018 roku do 6 lipca 2018 roku

w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków,
pokój nr 15 lub 17 w godzinach od 730 - 1530.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium i prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 13ºº w Urzędzie Gminy Czarnków, w Sali Narad, piętro I, pokój nr 5.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust 3 i art. 55 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.


Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Czarnków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2018 roku na adres: Wójt Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

Uwagi w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów można wnosić zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.).

 

Z up. Wójta Gminy Czarnków

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy Czarnków

efs prow ryby unia