Dzisiaj jest Niedziela, 24.03.2019, Imieniny Gabrieli, Marka, Seweryna
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 26 lutego 2019 roku

IGROŚ.6733.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 26 lutego 2019 roku na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o.  ul. Strzeszyńska 58, 60 - 479 Poznań reprezentowanej przez pełnomocnika p. Łukasza Szydłowskiego

- została wydana decyzja Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV i nn-0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi kontenerowymi SN/nn oraz stanowiskami słupowymi w ramach projektu pod nazwą „Projekt przebudowy linii napowietrznej SN-15 kV „Ujście" odgałęzienie kier. Gębice" na terenie części działek
o nr ewid. 421, 172/4, 498/1, 496, 497, 498/2, 507/14, 243/3, 259, 122, 123, 124, 334, 335, 126, 121, 698, 7211/1, 719, 120/1 i 120/2 położonych w miejscowości Gębice, gmina Czarnków oraz na terenie części działek o nr ewid. 155/1 i 123 położonych w miejscowości Sarbka, gmina Czarnków
.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl oraz w BIP

na okres: od 26 lutego 2019 roku do  26 marca 2019 roku

efs prow ryby unia