Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, 11 lutego 2019 roku

IGROŚ.6733.1.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)

 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 8 lutego 2019 roku na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań reprezentowanego przez pełnomocnika p. Romana Wilińskiego

- została wydana decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

odtworzeniu zatoki dla promu przy przeprawie promowej w km 141,24 drogi wodnej Wisła - Odra, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 153 w km 13+755 w miejscowości Ciszkowo na terenie części działek o nr ewid. 31 i 38/1 położonych w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl oraz w BIP

na okres: od 11 lutego 2019 roku do  11 marca 2019 roku

efs prow ryby unia