Dzisiaj jest Niedziela, 17.02.2019, Imieniny Konstancji, Krystiana, Sylwany
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 Czarnków 20.07.2018 roku

IGROŚ.6733.1.6.2018

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu  20 lipca 2018 roku, dla:

ENEA Operator Sp. z o. o.

ul. Strzeszyńska 58

60 - 479 Poznań

została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 9/2018 dla przedsięwzięcia:

budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15 kV relacji istniejąca linia napowietrzna „GPZ Czarnków - Ujście" - istniejąca linia napowietrzna „GPZ Czarnków - Rogoźno" na terenie działek o nr ewid. 422/7, 473, 483, 482, 486, 474, 421, 498/1, 496, 497, 243/3, 334, 335, 338, 341 i 342/13 położonych w miejscowości Gębice, gmina Czarnków.

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w decyzji w celu zapoznania się z jej treścią.

Od w/w decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Czarnków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Wobec powyższego, termin na złożenie odwołania upływa po 28 dniach od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

Decyzja

Mapa 1

Mapa 2

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 20 lipca 2018 roku do  20 sierpnia 2018 roku

 

 

efs prow ryby unia