Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 19 października 2018 roku

IGROŚ.6721.1.1.11.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  gminy Czarnków

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarnków

 

uchwały Nr LX/476/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czarnków na obszarze wsi Białężyn i Śmieszkowo w rejonie ulic Szkolnej, Spokojnej i Słonecznej

 

 

            Zgodnie z art. 29 i 39 ust. 1 pkt 1, 3-5 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój nr 15.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie do dnia 29 listopada 2018 roku. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.

 

                                                                          Z up. Wójta Gminy Czarnków

                                                                            /-/ Feliks Łaszcz

                                                                             Sekretarz Gminy

 

 

 

efs prow ryby unia