Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6733.1.11.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 30 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

odtworzenie zatoki dla promu przy przeprawie promowej w km 141,24 drogi wodnej Wisła - Odra, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 153 w km 13+755 w miejscowości Ciszkowo na terenie części działek o nr ewid. 31 i 38/1 położonych w miejscowości Ciszkowo, gmina Czarnków

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 

1. Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu  w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego , który uzgodnił lokalizację inwestycji w  trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2. Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile, który uzgodnił  lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków - w trybie  art. 53 ust. 5 ustawy, poprzez niezajęcie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji,

3. Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania ternu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - Postanowienie nr DGWiZS.WSR. 0220.4.21.2018.LK z dnia 27.12.2018 roku,

4. Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w odniesieniu do przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego właściwym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Postanowienie nr BD.RPP.611.23.2019.KB-N z dnia 25.11.2019 roku,

5. Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią - Postanowienie nr BD.RPP.611. 240.2018.KB-N z dnia 25.11.2019 roku,

6. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, który uzgodnił  lokalizację inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody, który uzgodnił lokalizację celu publicznego w trybie art. 53 ust. 5c i art. 60 ust. 1 i ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji oraz wydał Postanowienie nr WPN-I.43.67.2018.JD.4 z dnia 14.11.2018 roku o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopię w/w dokumentów, w celu zapoznania się z ich treścią.

 

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej Gminy Czarnków

www.czarnkowgmina.pl

na okres 14 dni od daty wywieszenia tj.

od dnia  31 stycznia 2019 roku

do dnia 14 lutego 2019 roku

efs prow ryby unia