Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

 IGROŚ.6733.1.10.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 września 2018 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

przebudowa istniejącej stacji transformatorowej słupowej SN/nn „Książnica 1 wieś", przebudowa istniejącej linii napowietrznej NN 0,4kV na linię izolowaną oraz wymiana istniejących przyłączy na izolowane w Jędrzejewie,  gmina Czarnków (inwestycja przebiegać będzie po działkach nr 8/2, 8/11, 8/14, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 10, 11/2, 11/3, 12, 13, 14, 173, 585/1, 586/2, 587, 589/1, 589/2, 589/3, 589/5, 590, 591, 592, 593, 595/2, 596, 597/1, 597/2, 598, 633, 7232/4, 7232/5, 1007 w obrębie geodezyjnym Jędrzejewo)

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.117.2018.ACN z dnia 27.08.2018 roku.


2. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu w zakresie ochrony melioracji wodnych - postanowienie z dnia 22.08.2018 r. nr BD.ZPU.2.611.643.2018.MP.

3. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr ZS.224.125.2018.RD z dnia 22.08.2018 roku.

4. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków -  uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie  postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Bolesław Chwarścianek

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 września 2018 roku do 26 września 2018 roku.

 

 

 

efs prow ryby unia