Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6733.1.4.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 maja 2018 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, słupa SN 15kV, złącza ZKSN 15KV w celu budowy powiązania linią kablową SN 15kV pomiędzy miejscowościami Gębice - Gębiczyn (inwestycja przebiegać będzie po działkach położonych w Gminie Czarnków, w obrębie geodezyjnym Gębice nr: 334, 124, 123, 698, 699, 702, 608, 609/2, 607/2, 703, 633/1, 637, 642/2, 645/1, 646/2, 636/2 i 646/1 oraz w obrębie geodezyjnym Gębiczyn nr:77/12, 109, 114/2, 115/2, 116/2, 117/8, 82/1, 117/4 i 120/3) 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.49.2018.ACN z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

2. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr ZS.224.54.2018.KZ z dnia 02 maja 2018 roku.

3. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- postanowienie nr 79/2018 z dnia 02.05.2018 roku.

4. Zarządem Dróg Powiatowych w Czarnkowie w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego - uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie  postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy


 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 maja 2018 roku do 25 maja 2018 roku.

efs prow ryby unia