Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.3.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 12 lipca 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    na eksploatacji instalacji  do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę  realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 35/9, 34 i 33 położonych  w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.

2) że w dniu 02.03.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji instalacji  do przerobu kopaliny wydobywanej ze złoża kruszywa naturalnego KUŹNICA CZARNKOWSKA MD oraz węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 t na dobę realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 35/9,  34 i 33 położonych  w Kuźnicy Czarnkowskiej, gmina Czarnków.

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Bydgoszczy,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.


                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 12 lipca 2018 roku do  14 sierpnia 2018 roku

efs prow ryby unia