Dzisiaj jest Niedziela, 20.01.2019, Imieniny Agnieszki, Jarosława, Nory
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6220.9.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 11 lipca 2018 r.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (j.t. Dz. U. z  2017r. poz. 1405 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ,

 

1) o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

    budowie budynku inwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie.

2) że w dniu 13.06.2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

    wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynkuinwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie,

3) organem właściwym :

    - do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

      polegającego na budowie budynku inwentarskiego -chlewni na działce nr 182 w Hucie, gm. Czarnków  jest Wójt Gminy Czarnków,

    - do wydawania  uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79,  60-529 Poznań i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu,

    - do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie,

4) o możliwości zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, pokój 17 ( II piętro).

W związku z powyższym, istnieje możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, pokój nr 17 (II piętro) lub na adres: Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, w terminie 30 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czarnków.


                                                                    WÓJT GMINY CZARNKÓW

                                                                      /-/    Bolesław Chwarścianek

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 11 lipca 2018 roku do  13 sierpnia 2018 roku

efs prow ryby unia