Dzisiaj jest Środa, 20.03.2019, Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

IGROŚ.6733.1.2.2018

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY CZARNKÓW

z dnia 24 maja 2018 roku

 

   Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.)

 

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

budowa napowietrzno-kablowej jednotorowej linii średniego napięcia   SN „Trzcianka II" w odgałęzieniu kierunek stacja SN/nn nr 07-2648 „Nowie 1 - osada".

Przedmiotowa linia średniego napięcia SN-15 kV przebiegać będzie po działkach położonych w Gminie Czarnków, w obrębie geodezyjnym Walkowice nr: 299, 277, 300/4, 552/1, 767, 550, 548/1, 548/2, 548/3, 547, 545/1, 545/2, 545/3, 544, 543, 542, 541, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 563/1, 534/1, 534/2, 534/3, 533, 532, 529, 528, 525, 524, 523/1, 522, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511, 510, 509/2, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 500, 499, 496, 495, 494/1, 490, 498, 488, 487/1, 487/2, 486, 485, 484/3, 477, 472, 467, 462, 457, 452, 449, 481, 445, 422, 421/6, 426, 430, 427, 439, 425, 431, 440, 438, 432, 433, 434, 793, 794/1 oraz w Gminie Ujście, w obrębie geodezyjnym Mirosław po działce nr  385.

 

- lokalizacja  przedmiotowej inwestycji została uzgodniona z następującymi organami:

 

1. Starostą Czarnkowsko-Trzcianeckim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.45.2018.ACN z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

2. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr ZS.224.49.2018.KZ z dnia 25 kwietnia 2018 roku.

3. Starostą Pilskim w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami - postanowienie Nr GN.612.45.2018.ACN z dnia 26 kwietnia 2018 roku.


4.Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile w zakresie ochrony melioracji wodnych - postanowienie z dnia 02.05.2018 r. nr BD.ZPU.2.611.310.2018.MP.


5.Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile  w zakresie ochrony melioracji wodnych - postanowienie z dnia 11.05.2018 r. nr BD.ZPU.2.611.309.2018.MP.


6. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy  w zakresie szczególnego zagrożenia powodzią - decyzja z dnia 11.05.2018 r. nr BD.RPP.611.79.2018.KB-N.

7. Wielkopolskim Urzędem Ochrony Zabytków Delegatura w Pile w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków- uzgodnienie dokonane w trybie art. 53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez niezajęcie stanowiska  w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania od Wójta Gminy Czarnków projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

8. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodnienie w trybie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez nie zajęcie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji.

 

W związku z tym, do niniejszego obwieszczenia dołącza się kserokopie  postanowień w celu zapoznania się z ich treścią.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

Z up. WÓJT GMINY CZARNKÓW

/-/ Feliks Łaszcz

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń

i na stronie internetowej www.czarnkowgmina.pl na okres:

od 24 maja 2018 roku do 7 czerwca 2018 roku.

efs prow ryby unia