Dzisiaj jest Czwartek, 21.02.2019, Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora
A A A Mapa strony ico

Brak wtyczki flash. Pobierz wtyczkę.

Get Adobe Flash player

Czarnków, dnia 21 styczeń 2019 r.

 

INFORMACJA

o przebiegu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Czarnków

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) do kompetencji Rady Gminy należy nadanie gminnym jednostkom pomocniczym statutów określających organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 6 uchwały Nr XXXI/237/2005 Rady Gminy Czarnków z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Czarnków Wójt Gminy Czarnków Zarządzeniem Nr 34/2019 z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków ogłosił przeprowadzenie w okresie od dnia 4 stycznia 2019 r. do dnia 21 stycznia 2019 r. konsultacji społecznych, których celem było zebranie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków.

Proponowana zmiana w statutach sołectw dotyczyła otrzymania przez § 21 ust. 3 nowego brzmienia: „3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 5 lat, przy czym sołtys i rada sołecka wykonują swoje obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.".

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujący sposób:

Projekt uchwały Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutu sołectwa został przekazany sołtysom wraz z formularzami ankiety do konsultacji z mieszkańcami sołectwa poprzez umieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń i dystrybucję formularzy ankiety.

Zostało przeprowadzone badanie uwag i opinii poprzez umieszczenie projektu uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw na terenie Gminy Czarnków wraz z formularzem ankiety do konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjmowanie uwag i opinii dotyczących projektów uchwał Rady Gminy Czarnków w sprawie zmiany statutów sołectw następowało poprzez złożenie wypełnionego formularza ankiety do konsultacji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia w sekretariacie Urzędu Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków, lub w formie elektronicznej na adres: urzad@czarnkowgmina.pl w terminie od 4 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku.

W wyznaczonym terminie przyjęto 94 wypełnione formularze ankiety do konsultacji. Odpowiedzi w 94 ankietach zawierały opinie za przyjęciem zmiany w statutach sołectw dotyczącej 5-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej.

Dodatkowo w 39 ankietach zaproponowano nowe brzmienie przepisu dotyczącego liczby członków rady sołeckiej od 3 do 11.

W okresie konsultacji społecznych w dniu 15 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie Wójta Gminy Czarnków z sołtysami, na którym sołtysi zaproponowali, aby brzmienie przepsiu dotyczącego 5-letniej kadencji sołtysa i rady sołeckiej nieokreślało ścisle 5-letniego okresu, a jedynie zapis o tym, iż kadencja sołtysa i rady sołeckiej jest równa kadencji rady gminy.

Niniejsza informacja o przebiegu konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Czarnków, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarnków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Czarnków

Bolesław Chwarścianekefs prow ryby unia